Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết (PTG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.66E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5429.6068    
P/E dự kiến   0.1289    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A