Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.76480505981E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.302843629E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -7686542.0   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2725.9375    
PE dự kiến   5.1725    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A