Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.22262870047E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0904E10   1.5061261692E10   138.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.723E9   1.1869577859E10   136.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2725.9375    
P/E dự kiến   5.1725    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A