Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   355,632,883,028   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   16,187,941,758   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   12,825,053,996   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.09%