Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   593,269,000,000   295,810,638,578   24.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   62,564,000,000   105,067,914,838   83.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,475.78    
P/E dự kiến   1.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A