Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.1599459772E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.400451891E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.099E9   3.1509895748E10   384.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   227.7222    
P/E dự kiến   28.1044    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A