Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.93269E11   3.22521270267E11   54.36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.2564E10   3.2606594337E10   52.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3475.778    
P/E dự kiến   1.7262    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A