Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.9199337236E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.1571894822E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.099E9   2.8617529244E10   349.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   419.5239    
P/E dự kiến   12.4188    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A