Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.56211241316E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.165533736E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.099E9   1.0282629085E10   250.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   244.6697    
P/E dự kiến   23.3785    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A