Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6363647897333334E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.8E9   -6.770843501333333E9   -74.68
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -9.723963838666666E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   252.8686    
PE dự kiến   25.3096    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A