Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   23,160,000,000   32,997,976,920   35.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,428.75    
PE dự kiến   4.58    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A