Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.122857104E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.022E9   2.01977092E10   125.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.218E9   2.4780989624E10   192.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   178.7778    
P/E dự kiến   33.0019    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A