Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.9045623232E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.3570265893333334E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.099E9   1.8316541956E10   335.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   244.6697    
P/E dự kiến   32.2884    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A