Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.037467618837E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.23E10   1.2462683557E10   101.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.84E9   9.952913209E9   101.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   578.8235    
P/E dự kiến   15.0305    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A