Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.2019896844093335E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.558E10   1.9096291333333332E10   55.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.046E10   1.5277033066666666E10   56.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1203.5294    
P/E dự kiến   7.9765    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A