Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   34,500,000,000   34,117,531,566   49.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   27,600,000,000   27,294,025,252   49.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,623.53    
P/E dự kiến   8.38    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.09%