Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.287473761215E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.32E10   1.3756980216E10   104.22
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.056E10   1.0990438272E10   104.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   621.1765    
PE dự kiến   9.9811    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A