Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.45E10   3.8367122358666664E10   83.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.76E10   3.0693697886666668E10   83.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1623.5294    
P/E dự kiến   7.8841    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A