Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.156951842912E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.32E10   1.2423515036E10   70.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.056E10   9.938812028E9   70.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   621.1765    
PE dự kiến   11.4299    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A