Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   31,000,000,000   25,530,762,430   41.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,377.78    
P/E dự kiến   6.53    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A