Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.51610685768E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.204655162E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.71E10   1.1604588216E10   16.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   427.5    
P/E dự kiến   18.9474    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A