Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.05767920428E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.95E10   1.7101264896E10   21.92
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.853E10   1.6335479856E10   22.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   463.25    
P/E dự kiến   14.0313    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A