Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.56811351664E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.95E10   1.9702481617333332E10   75.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.853E10   1.8826105590666668E10   76.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   463.25    
PE dự kiến   12.5202    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A