Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.871129075973334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   3.6713530734666664E10   61.19
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.275E10   3.4657029441333336E10   60.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1068.75    
PE dự kiến   7.9532    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A