Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.46997307366E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   3.6242009816E10   40.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.275E10   3.4036039586E10   39.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1068.75    
PE dự kiến   7.9532    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A