Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (PSL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.77E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2622.2222    
P/E dự kiến   12.1397    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A