Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.9259843368E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   2.0122160738E10   201.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.0122160738E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   83.5543    
P/E dự kiến   95.7461    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A