Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.914364561E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   9.754073584E9   19.51
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   4.877036792E9   48.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   83.5543    
PE dự kiến   35.9048    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A