Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.627282604666667E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   7.3308723E9   27.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   7.3308723E9   109.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   83.5543    
PE dự kiến   39.4953    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A