Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.9782608715E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   5.32535819E9   26.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   5.32535819E9   106.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   83.5543    
PE dự kiến   41.8889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A