Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.7123686118E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   5.169176388E9   51.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.169176388E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   83.5543    
P/E dự kiến   95.7461    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A