Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.26E11   7.7014224982E10   10.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E10   -2.51651056153E11   -762.58
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.47E10   -2.51296904892E11   -1017.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   705.7143    
P/E dự kiến   0.5654    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A