Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.103E10   2.931450938E10   139.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.683E10   2.0416206687E10   121.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1346.4    
P/E dự kiến   8.1699    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A