Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.76850952422E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.119E10   2.2634119644E10   26.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.695E10   1.3590655168E10   20.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1356.0    
P/E dự kiến   7.8171    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A