Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.389046084894E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.98E9   1.2657890838E10   63.42
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.99E9   1.012631267E10   63.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   639.2    
PE dự kiến   12.8285    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A