Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   21,030,000,000   29,821,678,077.33   106.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   16,830,000,000   21,761,662,778.67   96.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,346.4    
P/E dự kiến   7.95    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.11%