Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.379294822025E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.021E10   1.6249358851E10   159.15
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.17E9   1.0939471187E10   133.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   653.6    
PE dự kiến   13.1579    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A