Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.243167347104E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.119E10   1.8141255384E10   42.81
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.695E10   1.3970442886E10   41.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1356.0    
P/E dự kiến   6.7847    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A