Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.462814925872E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.98E9   1.2885115556E10   96.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.99E9   9.418788112E9   88.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   639.2    
PE dự kiến   10.9512    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A