Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ (PSE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.91797230366E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.98E9   4.029339068E9   10.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.99E9   2.41760344E9   7.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   639.2    
P/E dự kiến   14.5494    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A