Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.371850179276E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   5.8955648194666664E10   58.96
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.9E10   4.8458919806666664E10   61.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2312.2188    
PE dự kiến   6.0548    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A