Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.146339233064E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   5.8784831082E10   39.19
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.9E10   4.9545803186E10   41.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2312.2188    
PE dự kiến   6.098    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A