Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   95,000,000,000   75,873,395,538.67   59.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   76,000,000,000   63,344,670,684   62.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,574.14    
P/E dự kiến   5.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.15%