Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.625424936344E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   7.4761219194E10   46.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E10   5.8462021816E10   45.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3009.8032    
P/E dự kiến   5.914    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A