Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.5E10   7.587339553866667E10   59.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.6E10   6.3344670684E10   62.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3574.1413    
P/E dự kiến   5.0362    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A