Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.3856147416E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   1.8500379325E10   102.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E10   1.4722143248E10   102.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2000.0    
P/E dự kiến   8.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A