Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.22396468982E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   1.8560601382E10   51.56
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.474559047E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1306.5485    
P/E dự kiến   8.1895    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A