Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   500,398,830,592   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   19,500,000,000   19,030,494,460   24.4
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   15,224,395,568   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,000    
PE dự kiến   7.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A