Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   141,070,259,425.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,000,000,000   1,478,608,812   55.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   508,224,930.67   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8.38    
P/E dự kiến   370.11    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A