Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4107025942533334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   1.478608812E9   55.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.082249306666667E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8.3758    
P/E dự kiến   370.1122    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A