Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E9   1.34081236E9   60.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.9E8   4.5362044E8   50.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   17.8    
P/E dự kiến   224.7191    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A