Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7325691749333334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.02E9   2.6521276026666665E9   98.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.4E8   6.6942244E8   67.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14.8    
PE dự kiến   226.7568    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A