Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PSB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.7844147544E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.02E9   1.505218676E9   18.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.4E8   6.18026756E8   20.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14.8    
P/E dự kiến   250.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A