Tổng Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (PRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PRT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.84741E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.84616E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   615.3867    
PE dự kiến   27.1374    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A