Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.35325105368E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E9   8.322520944E9   109.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.141928756E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1468.3333    
P/E dự kiến   15.1192    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A