Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.63E11   1.32411212285E11   81.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E9   3.790769324E9   199.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   910.0    
P/E dự kiến   15.3846    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A