Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   162,000,000,000   147,642,372,079   91.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,400,000,000   2,761,081,776   197.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,092,000,000   2,201,704,047   201.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A