Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3180339484E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E9   5.082527858E9   133.75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.297870018E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1468.3333    
P/E dự kiến   15.1192    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A