Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPY năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   13,000,000,000   24,210,080,490.67   139.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,400,000,000   19,830,283,060   143.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,262.14    
P/E dự kiến   13.94    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%