Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPY năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E10   2.6196434389E10   201.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.04E10   2.1640902427E10   208.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1262.1359    
P/E dự kiến   9.7454    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A