Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPY năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.696828148404E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E10   2.1560001412E10   77.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.7192184716E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1262.1359    
P/E dự kiến   10.3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A