Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   31,500,000,000   22,369,594,950.67   53.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   24,570,000,000   17,835,166,790.67   54.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,638    
P/E dự kiến   6.59    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A