Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.01420347292E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.083E10   1.0467638372E10   12.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.666E10   8.26235376E9   12.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1110.6667    
P/E dự kiến   7.473    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1084%