Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.375396672391E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.15E10   3.2048549222E10   101.74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.457E10   2.5614684411E10   104.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1638.0    
P/E dự kiến   5.4335    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A