Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.59978499284E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.15E10   7.320670124E9   5.81
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.457E10   5.892115412E9   6.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1638.0    
P/E dự kiến   7.2039    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A