Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.20059405788E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.083E10   4.4787354E7   0.11
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.666E10   1.0441622E7   0.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1110.6667    
PE dự kiến   8.1032    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%