Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.05637354945E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.083E10   2.0907883494E10   100.37
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.666E10   1.6673855864E10   100.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1110.6667    
PE dự kiến   6.8427    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A