Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.4698180383733334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.083E10   5.031830106666667E8   1.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.666E10   3.856209013333333E8   1.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1110.6667    
PE dự kiến   6.7527    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.12%