Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   1.38774299076E11   23.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   5.302859728E9   11.05
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E9   4.183270988E9   10.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.0    
P/E dự kiến   6.3125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0792%