Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   120,000,000,000   113,432,089,074   47.26
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6,620,000,000   8,465,157,916   63.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,103.33    
P/E dự kiến   9.34    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%