Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.8E11   1.35149333784E11   18.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2203099672E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.08E10   1.0439419444E10   24.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1800.0    
P/E dự kiến   4.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A