Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   1.31915448837E11   87.94
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   7.919332587E9   65.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6E9   6.343749365E9   66.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.0    
P/E dự kiến   6.5625    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A