Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.8E11   1.21789163324E11   50.75
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.128922746666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.08E10   5.736328850666667E9   39.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1350.0    
PE dự kiến   6.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A