Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   1.35815109886E11   45.27
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   8.23532246E9   34.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E9   6.64436819E9   34.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.0    
P/E dự kiến   7.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0667%