Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E11   1.1682791839733333E11   73.02
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.62E9   8.185895837333333E9   92.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1103.3333    
P/E dự kiến   9.6073    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A