Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   1.31388474968E11   65.69
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   8.143122653333333E9   50.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E9   6.551407132E9   51.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.0    
P/E dự kiến   7.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0667%