Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.0236E11   3.1861005708E10   3.96
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.9018E10   -3.000585786E10   -51.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -2.9786722032E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2486.2886    
P/E dự kiến   4.0623    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A