Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.8398922472E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6625E10   -1.1188443524E10   -16.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -1.1188443524E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2486.2886    
P/E dự kiến   4.0623    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A