Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PPH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.38E11   2.93203311586E11   61.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.355E11   2.8338808206E11   60.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3153.8394    
P/E dự kiến   4.7561    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A