Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,440,000,000   -1,522,578,202   -31.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,830,000,000   -1,528,166,890   -41.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   915    
P/E dự kiến   12.35    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A