Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.258287146666666E8   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.57E8   -4.199885056E9   -367.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.2E8   -4.199885056E9   -605.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   260.0    
PE dự kiến   40.3846    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A