Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.68136519E8   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.255E9   -3.930381601E9   -313.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.44E8   -3.930381601E9   -416.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   472.0    
P/E dự kiến   27.7542    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A