Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.44E9   -1.546847905E9   -63.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.83E9   -1.549642249E9   -84.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   915.0    
P/E dự kiến   13.9891    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A