Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.315760844532E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2278E11   1.4061331738E12   97.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.186976203312E12   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1808.3877    
P/E dự kiến   8.4606    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A