Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (POW: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.5644805143116E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.78E11   2.893573238876E12   164.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E11   2.20549385668E12   137.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   341.6071    
PE dự kiến   42.7538    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A