Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (POW: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E12   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.25E12   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   960.77    
PE dự kiến   16.1329    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A