Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.565038499688E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   6.096000756E9   21.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.745968556E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   808.0    
P/E dự kiến   12.2525    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A