Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.15464269932E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5146E10   2.2574035416E10   16.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.8072524584E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   679.237    
P/E dự kiến   23.4086    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0503%