Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.443304317552E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5146E10   3.5874645622E10   51.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.858767985E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   679.237    
P/E dự kiến   23.4086    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0515%