Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   37,650,000,000   11,075,662,101.33   22.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,937.72    
PE dự kiến   7.69    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A