Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.242101784286E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.41E9   1.9171149774E10   129.36
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.92E9   1.5214781648E10   128.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   148.0    
PE dự kiến   64.8649    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A