Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2254952275573333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.41E9   2.4404270278666668E10   247.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.92E9   1.0514348989333334E10   133.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   148.0    
PE dự kiến   66.2162    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A