Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   14,120,000,000   9,775,269,916   17.31
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   11,300,000,000   7,698,077,760   17.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   282.5    
PE dự kiến   31.86    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A