Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E13   9.297038446423E12   92.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E11   3.00900732399E11   120.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1341.798    
P/E dự kiến   14.1974    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A