Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.25E13   1.3474490153649334E13   80.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.64154890412E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E11   5.33033947456E11   79.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2064.3059    
PE dự kiến   4.3114    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A