Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.25E13   1.2158690394892E13   24.32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.0201272278E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E11   8.347896167E11   41.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2683.5961    
P/E dự kiến   6.1485    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A