Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   12,500,000,000,000   13,467,326,309,643   107.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   454,879,714,624   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   500,000,000,000   432,192,723,744   86.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,064.31    
PE dự kiến   4.26    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A