Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   10,000,000,000,000   8,420,390,150,322   42.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   250,000,000,000   220,346,785,924   44.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,341.8    
P/E dự kiến   7.36    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A