Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  POM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E13   1.1108186921777334E13   69.43
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.349487141853334E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E11   6.843660465866666E11   128.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2146.8769    
P/E dự kiến   8.3843    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A