Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   13,727,000,000,000   14,572,689,257,085   106.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,100,007,000,000   1,205,835,178,393   109.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   882,406,000,000   960,162,937,445   108.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,962.89    
PE dự kiến   18.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A