Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0202424E13   1.0340379605804E13   76.01
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.51004E11   8.409883412253334E11   83.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.00803E11   6.71684508044E11   83.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5557.7765    
P/E dự kiến   24.8301    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A