Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3727E13   1.6557812454116E13   30.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.100007E12   1.6830180574E12   38.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.82406E11   1.345041041736E12   38.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8162.7677    
P/E dự kiến   21.3163    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A