Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3727E13   1.4010322782878666E13   76.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.100007E12   1.1592377855373333E12   79.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.82406E11   9.25845877984E11   78.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5283.7963    
PE dự kiến   18.358    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A