Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8,781,963,000,000   7,893,765,482,598.67   67.41
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   459,955,000,000   594,171,990,764   96.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   361,405,000,000   474,375,656,948   98.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,677.53    
P/E dự kiến   18.76    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A