Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.781963E12   8.564590490217E12   97.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.59955E11   5.9062776358E11   128.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.61405E11   4.50111149921E11   124.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3677.529    
P/E dự kiến   22.8414    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A