Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0202424E13   1.252388423086E13   30.69
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.51004E11   1.244300825484E12   41.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.00803E11   9.94956388316E11   41.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6113.5581    
P/E dự kiến   15.85    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A