Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0202424E13   1.0952021268558E13   53.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.51004E11   9.45351678498E11   62.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.00803E11   7.55368825872E11   62.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5557.7765    
P/E dự kiến   20.5118    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A