Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3727E13   1.4572689257085E13   106.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.100007E12   1.205835178393E12   109.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.82406E11   9.60162937445E11   108.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5283.7963    
PE dự kiến   18.3012    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A