Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0202424E13   1.0976947967714E13   107.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.51004E11   9.08110236096E11   120.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.00803E11   7.25609125397E11   120.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5557.7765    
P/E dự kiến   32.567    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A