Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNJ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3727E13   1.471378575357E13   53.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.100007E12   1.296578081676E12   58.93
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.82406E11   1.033393055078E12   58.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5442.2939    
PE dự kiến   19.0361    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A