Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.5E11   3.40114899433E11   97.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.0E9   3.593111831E9   51.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   648.1871    
P/E dự kiến   35.175    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A