Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.41E11   6.7528378105E11   45.57
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.623E11   1.4941895146E10   4.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.446E11   1.5539732592E10   5.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   648.1871    
PE dự kiến   43.1974    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A