Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.0E11   6.21402069252E11   19.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   -6.610989876E9   -8.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -7.135314008E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   648.1871    
P/E dự kiến   43.1974    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A