Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.41E11   6.99950077629E11   94.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.623E11   1.6046017594E11   98.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.446E11   1.46273986764E11   101.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   13389.6935    
PE dự kiến   1.1203    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A