Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.41E11   7.172823786013334E11   72.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.623E11   2.11967119652E11   97.95
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.446E11   1.9388523699333334E11   100.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   13389.6935    
PE dự kiến   1.0904    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A