Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.541E11   2.66906864464E11   26.26
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6E9   3.192725892E9   22.17
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.6E9   3.192725892E9   22.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   728.7449    
PE dự kiến   6.175    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A