Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.28E11   2.29194357472E11   50.26
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   3.100594692E9   51.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   3.100594692E9   51.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   607.2874    
P/E dự kiến   8.1757    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A