Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.541E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.6E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   728.7449    
P/E dự kiến   6.7239    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A