Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.28E11   2.3464995131466666E11   77.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   3.13433898E9   78.36
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   3.13433898E9   78.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   607.2874    
P/E dự kiến   7.41    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A