Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.541E11   2.6307719663466666E11   77.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6E9   8.014152106666666E8   16.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.6E9   8.014152106666666E8   16.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   728.7449    
PE dự kiến   6.7431    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A