Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.28E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   607.2874    
P/E dự kiến   9.5507    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A