Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.28E11   2.13388895344E11   23.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   2.887474752E9   24.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   2.887474752E9   24.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   607.2874    
P/E dự kiến   7.0807    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A