Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.74885973918E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   2.593787282E10   72.05
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.4662663882E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1432.0877    
P/E dự kiến   17.3872    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A