Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   876,310,977,274   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   13,200,000,000   40,558,071,315   307.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,313,568,911   32,913,508,375   319.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,432.09    
P/E dự kiến   12.92    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A