Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.76310977274E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.32E10   4.0558071315E10   307.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0313568911E10   3.2913508375E10   319.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1432.0877    
P/E dự kiến   17.1777    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A