Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,980,000,000   12,662,595,752   73.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,340,000,000   10,107,554,564   73.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,700   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,461.9    
P/E dự kiến   7.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%