Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.298E10   1.2662595752E10   73.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.034E10   1.0107554564E10   73.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2461.9048    
P/E dự kiến   6.4584    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A