Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.37522246468E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.249E10   1.1242399146E10   45.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.99E9   8.949938954E9   44.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2378.5714    
P/E dự kiến   6.3063    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A