Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.9244018532E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.249E10   1.0024325308E10   20.06
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.99E9   7.971499508E9   19.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2378.5714    
P/E dự kiến   6.9369    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A