Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.443892578773333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1033E10   1.0837656518666666E10   73.67
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.8E9   8.639020978666666E9   73.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2095.2381    
PE dự kiến   7.2068    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A