Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.0164990405E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.38E10   1.3576786066E10   49.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.09E10   1.0862812972E10   49.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2595.2381    
P/E dự kiến   6.6661    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A