Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.1E12   1.211335888255E12   110.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E10   1.04209437564E11   144.74
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.8E10   8.1768760218E10   140.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1528.3329    
PE dự kiến   13.6423    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A