Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.1E12   1.196038076764E12   81.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E10   1.21628449892E11   126.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.8E10   9.061598889333333E10   117.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1528.3329    
PE dự kiến   13.3479    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A