Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.1E12   1.0799393895E12   49.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E10   1.12792699372E11   78.33
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.8E10   8.017217982E10   69.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1528.3329    
P/E dự kiến   12.8899    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A