Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.1E12   1.069408457412E12   48.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E10   1.1300424871E11   78.48
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.8E10   8.4557979292E10   72.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1528.3329    
PE dự kiến   13.1843    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A