Công ty Cổ phần Pymepharco (PME: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PME năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.13716E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.80607E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.83751E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5115.887    
PE dự kiến   11.3372    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0345%