Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.62300913952E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.8E10   9.4976643244E10   26.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.04E10   7.5981314596E10   26.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7543.4717    
P/E dự kiến   7.4634    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A