Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   72,000,000,000   88,790,398,708   61.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   55,947,924,257   70,911,624,960   63.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,994.91    
P/E dự kiến   11.99    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A