Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.15739361974E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.3E10   8.7731432792E10   52.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.64E10   6.9995935834E10   52.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7114.8653    
P/E dự kiến   11.0895    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A