Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.84E9   2.6243908465333332E10   222.66
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.07E9   1.8619809134666668E10   197.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   589.1667    
PE dự kiến   14.0877    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A