Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   25,550,000,000   33,346,323,961.33   97.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   20,440,000,000   26,652,005,394.67   97.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,703.33    
P/E dự kiến   7.63    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A