Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,553,159,177,404   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   10,680,000,000   13,633,360,664   31.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8,540,000,000   10,837,560,460   31.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   711.67    
PE dự kiến   7.87    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A