Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.869592434392E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.956E10   3.693973452E10   47.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.564E10   2.9551787616E10   47.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1303.3333    
P/E dự kiến   9.1304    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1008%