Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.555E10   3.3346323961333332E10   97.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.044E10   2.6652005394666668E10   97.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1703.3333    
P/E dự kiến   7.5734    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A