Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4295004302426667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.956E10   2.4079890778666668E10   92.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.564E10   1.9263912622666668E10   92.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1303.3333    
P/E dự kiến   7.4425    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1237%