Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.401E10   1.7946063287E10   128.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.121E10   1.430620003E10   127.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   934.1667    
PE dự kiến   8.4567    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A