Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PMB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.84E9   3.227828306E10   182.57
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.07E9   2.225964999E10   157.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   589.1667    
P/E dự kiến   13.918    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A