Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.58E14   1.93261206554614E14   61.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E12   5.644918008418E12   56.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3107.4895    
PE dự kiến   21.3999    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A