Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.2E11   4.86153751424E11   57.88
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.2252719266E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.1E10   6.2252719266E10   51.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4066.6667    
P/E dự kiến   3.3197    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A