Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.530871E12   5.684316750486667E12   77.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.36814E11   1.9688181046533334E11   62.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.89452E11   1.5485962653333334E11   61.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2344.7736    
PE dự kiến   7.0369    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A