Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.770302E12   4.58033298988E12   19.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.00006E11   2.415980152E11   20.13
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.40005E11   1.93155949148E11   20.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2970.4484    
P/E dự kiến   9.2242    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A