Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.530871E12   6.433978265807E12   116.33
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.36814E11   1.94019485598E11   81.93
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.89452E11   1.52976704843E11   80.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2344.7736    
PE dự kiến   6.6957    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A