Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.770302E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.00006E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.40005E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2970.4484    
P/E dự kiến   9.4599    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A