Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.983834E12   4.435293133961333E12   66.75
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.50131E11   2.50436164796E11   75.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.01704E11   1.9377349427866666E11   72.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2496.4118    
P/E dự kiến   10.8155    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A