Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.770302E12   4.772037136188E12   41.35
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.00006E11   2.68644917524E11   44.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.40005E11   2.13925830092E11   44.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2970.4484    
P/E dự kiến   9.5272    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A