Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.530871E12   5.965579772062E12   53.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.36814E11   2.23126091038E11   47.11
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.89452E11   1.77988297036E11   46.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2344.7736    
PE dự kiến   7.634    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A