Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.983834E12   4.799953040377E12   96.31
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.50131E11   2.57636192216E11   103.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.01704E11   2.05453066529E11   101.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2496.4118    
P/E dự kiến   11.2562    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A