Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.770302E12   5.04645895497E12   87.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.00006E11   2.15003646441E11   71.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.40005E11   1.71349656213E11   71.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2970.4484    
P/E dự kiến   7.7429    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A