Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.530871E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.36814E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.89452E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2344.7736    
P/E dự kiến   8.7428    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A