Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.770302E12   4.490932983358667E12   58.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.00006E11   2.22042825692E11   55.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.40005E11   1.7656863428266666E11   55.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2970.4484    
P/E dự kiến   8.4836    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A