Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.50131E11   2.50436164796E11   75.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.01704E11   1.9377349427866666E11   72.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2496.4118    
P/E dự kiến   10.9758    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A