Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu (PLA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PLA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.64E8   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.52E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   45.2    
PE dự kiến   106.1947    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A