Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.86619921572E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.14E10   4.0476822168E10   24.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.302E10   3.2164502124E10   24.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2149.6727    
P/E dự kiến   5.7683    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A