Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E10   4.0225031295E10   134.08
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.36E10   3.1852573777E10   134.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1536.4105    
P/E dự kiến   6.9317    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A