Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   30,000,000,000   42,909,238,493.33   107.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   23,600,000,000   34,070,412,954.67   108.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,181.7    
P/E dự kiến   5.71    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%