Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.94199472036E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.52E10   4.9407248614666664E10   105.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.796E10   3.9354216128E10   105.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1820.2559    
P/E dự kiến   8.0209    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A