Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.69305821044E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.52E10   4.4084183912E10   31.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.796E10   3.5083742896E10   31.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1820.2559    
P/E dự kiến   6.8672    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.096%