Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân (PJS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.388E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.911E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   656.7778    
PE dự kiến   17.8142    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A