Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.38032209652E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.815E10   2.1160515289333332E10   87.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.408E10   1.6912900482666666E10   90.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2402.12    
P/E dự kiến   6.8689    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A