Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.878970520373334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4158E10   2.6455217946666668E10   82.13
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9326E10   2.1144965690666668E10   82.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3297.0767    
P/E dự kiến   9.099    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A