Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9,698,000,000   10,469,660,688   107.96
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7,564,000,000   8,119,426,145   107.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,290.41    
P/E dự kiến   11.62    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A