Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.18174778453E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6828E10   2.7951304364E10   52.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1462E10   2.2308209492E10   51.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3661.4851    
PE dự kiến   9.1766    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A