Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1533602249013333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6828E10   2.7981262234666668E10   78.22
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1462E10   2.2242863368E10   77.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3661.4851    
PE dự kiến   10.8972    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A