Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.45336493688E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4158E10   2.7452107456E10   56.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9326E10   2.1961685964E10   56.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3297.1144    
P/E dự kiến   8.0373    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A