Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.17801959419E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   6.941434407E9   34.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6E10   5.357830009E9   33.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   923.524    
P/E dự kiến   2.707    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A