Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.75E10   1.6552001046666666E10   33.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E10   1.3178456473333334E10   32.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1904.7619    
P/E dự kiến   6.7725    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A