Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.49483104996E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   5.432899042E9   13.58
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6E10   4.33998343E9   13.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   923.524    
P/E dự kiến   46.4525    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A