Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.006542918573333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   7.053041052E9   26.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6E10   5.638208972E9   26.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   923.524    
P/E dự kiến   7.2548    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A