Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   37,500,000,000   16,552,001,046.67   33.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   30,000,000,000   13,178,456,473.33   32.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,904.76    
P/E dự kiến   3.68    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.14%