Công ty Cổ phần PIV (PIV: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.0025017606E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E9   2.53963024E9   21.16
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.8E9   3.08405388E8   3.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   277.0572    
PE dự kiến   5.0531    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A