Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.75E10   1.9135689776E10   51.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E10   1.5201875151E10   50.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1818.1825    
P/E dự kiến   17.71    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A