Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.5049448426E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   1.018471788E10   25.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6E10   8.147774292E9   25.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   969.6973    
P/E dự kiến   29.0812    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A