Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E12   1.488274935516E12   18.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E9   1.820337524E9   6.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.820337524E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   731.8674    
P/E dự kiến   8.0479    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A