Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E12   1.596255373944E12   39.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E9   -2.5332310922E10   -168.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -2.5335745324E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   731.8674    
PE dự kiến   8.0479    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A