Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.7E12   2.357889290852E12   21.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E10   9.835083884E9   23.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.04E10   9.835083884E9   23.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   731.8674    
P/E dự kiến   8.8951    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A