Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.7E12   2.107758962455E12   78.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E10   -4.692989873E10   -446.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.04E10   -4.6933333133E10   -451.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   731.8674    
P/E dự kiến   9.1137    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A