Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E12   1.5899423574746667E12   59.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E9   -3.6405292353333336E10   -364.05
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -3.6407581954666664E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   731.8674    
PE dự kiến   8.0479    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A