Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Dầu khí (PID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6E8   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.88E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   72.0    
PE dự kiến   87.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A