Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.05993480848E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.336E10   3.0819855226E10   131.93
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.8885753745E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   928.8357    
PE dự kiến   15.7186    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A