Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.423359255733333E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.5824930588E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8154E10   4.3453300073333336E10   115.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   928.8357    
P/E dự kiến   15.8263    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A