Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.7776E10   1.06797537464E11   27.31
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.56995018E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.1932E10   7.1880889964E10   56.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1095.5612    
P/E dự kiến   13.9654    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A