Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0355146655333333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.336E10   3.9130006233333336E10   125.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.7016242474666664E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   928.8357    
PE dự kiến   15.7186    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A