Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.573377375E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.4658240387E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.403E10   1.4658240387E10   104.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   481.358    
P/E dự kiến   22.852    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A