Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   45,733,773,750   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   14,658,240,387   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   14,030,000,000   14,658,240,387   104.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   481.36    
P/E dự kiến   22.85    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A