Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.46378910872E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0721E10   2.1818477322E10   105.3
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.694E10   1.7974101748E10   106.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A