Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PIA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.8878E10   1.48606817E10   19.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4840.5128    
PE dự kiến   5.1647    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A