Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PHR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.0731E11   1.0271106202506666E12   84.9
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0071E11   1.7484228396266666E11   130.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1283.0926    
P/E dự kiến   21.6664    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A