Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PHR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.31539371162E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7131E11   3.43496269098E11   63.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.77474059166E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1283.0926    
P/E dự kiến   23.1862    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0363%