Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PHR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   907,310,000,000   829,530,524,978   45.71
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   100,710,000,000   134,191,144,656   66.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,283.09    
P/E dự kiến   15.39    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A