Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PHH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E10   -2.189315108E9   -2.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1325.9669    
P/E dự kiến   11.5388    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A