Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PHH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.26687040764E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E10   -3.3114847708E10   -118.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -2.665858101E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1325.9669    
PE dự kiến   9.4271    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A