Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PHH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.55E10   2.2735247950666668E10   110.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   856.3536    
P/E dự kiến   11.0258    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A