Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PHH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.4E10   -1.9026479875E10   -79.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1325.9669    
P/E dự kiến   8.3713    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A